laatste wijziging: 14-03-2018

525 1711-1776 Hume

BRONNEN

TO DO : Traktaat over de menselijke natuur
TO DO : Causaliteitsprincipe - Hume
"Er is geen rechtvaardiging voor de opvatting dat er causale noodzaak bestaat voor de ordening van gebeurtenissen."

David Hume is de filosofische held van moderne sceptici en empiristen; hij erkende geen enkele kennis die niet via de zintuigen verkregen wordt. Helaas, zoals Quine later zeggen in een echo van Hume, valt er via de zintuigen niet zo veel te halen.

Uit het werk van Locke had Hume de conclusie getrokken dat alle menselijke kennis gebaseerd is op relaties tussen ideeën of zintuiglijke indrukken: Alles wat niet uit de ervaring voortkomt zijn bedenksels die meedogenloos moeten worden verworpen. Als gevolg daarvan verwerpt hij het bestaan van God, het zelf, het objectieve bestaan van logische noodzaak, causaliteit en zelfs de validiteit van inductieve kennis zelf.

Zijn doel is tweeledig: tegelijkertijd

Hume was erg onder de indruk van de wijze waarop Isaac Newton de fysieke wereld beschreef met eenvoudige wetten van mechanica en wilde iets vergelijkbaars doen voor het menselijke begrijpen.

Zijn hoofdwerk “Treatise on Human Nature” is een nauwgezette studie naar de psychologie van de ervaring in de hoop algemene principes te vinden. Hume is op dat gebied een spectaculaire mislukking, voornamelijk omdat zijn hele taxonomie van ‘indrukken‘ en ‘ideeën‘ is afgeleid van het veel bekritiseerde cartesiaanse model. Niettemin is het negatieve programma van Hume een verpletterend voorbeeld van de kracht van logische kritiek. Zijn sceptische resultaten, vooral op het gebied van inductie, blijven een probleem voor de moderne filosofen. Hume observeert dat we nooit ons eigen zelf ervaren, maar alleen de continue keten van ervaringen. Op grond van dat psychologische feit komt Hume tot de dubieuze metafysische conclusie dat het zelf een illusie is en dat persoonlijke identiteit in feite niets anders is dan een continue opeenvolging van perceptuele ervaringen.

‘Ik ben’, zo luiden de beroemde woorden van Hume, “niets dan een pakket percepties” In dezelfde gedachtetrant zegt Hume dat de kracht die dwingt dat de ene gebeurtenis de andere volgt, causaliteit, ook nooit ervaren wordt in zintuiglijke indrukken. De ervaring bestaat uit niet meer dan een keten van elkaar opvolgende gebeurtenissen. Maar de veronderstelling dat de eerdere gebeurtenis, de zogenaamde ‘oorzaak, gevolgd moet worden door de volgende gebeurtenis, het ‘gevolg’, is niet meer dan de menselijke verwachting geprojecteerd op de werkelijkheid. Er bestaat geen rechtvaardiging voor de aanname dat er een causale noodzaak in de volgorde van gebeurtenissen zit.

Het scepticisme van Hume gaat nog verder, het geloof in causaliteit is slechts een speciaal geval van een algemener psychologische eigenschap: inductief redeneren. Inductief redeneren is het proces waarmee we generalisaties maken na het observeren van een aantal vergelijkbare gevallen. Als we bijvoorbeeld veel witte zwanen zien, maar geen zwarte zwanen, lijkt de conclusie ‘Alle zwanen zijn wit’ gerechtvaardigd te zijn. Vanuit de observatie dat mensen sterven concluderen we: mensen zijn sterfelijk. Maar dergelijke generalisaties gaan verder dan wat de ervaring biedt en zijn niet logisch gerechtvaardigd. Er werden tenslotte zwarte zwanen in Australia ontdekt en er bestaat de logische mogelijkheid dat er een onsterfelijke mens wordt gevonden. Volgens Hume leidt inductief redeneren niet op betrouwbare wijze tot de waarheid, want het vinden van een regelmaat sluit niet uit dat er de volgende keer iets anders gebeurt. Omdat alle wetenschappelijke wetten niet meer dan generalisaties zijn die uit inductief redeneren voortkomen, houdt dit ‘probleem van inductie’ de wetenschapsfilosofen nog steeds bezig. De hele twintigste eeuw hebben ze geprobeerd aan te tonen dat inductie gerechtvaardigd is. Karl Popper heeft de beste oplossing voor het scepticisme van Hume geboden.


Hume wilde allerlei gedachten en begrippen opruimen die bij de mensen waren blijven hangen sinds het rationalisme. Hij wilde terug naar de manier waarop een kind tegen de wereld kijkt. Een kind is nog geen slaaf van gewenning, zegt hij, in tegenstelling tot veel volwassenen die door hun bevooroordeeldheid maar al te snel een conclusie vormen. Hij klaagde met name de ‘gelaagdheid van de onwetendheid’ aan.

In de inleiding van zijn hoofdwerk, A Treatise of Human Nature verklaart Hume dat we als redelijke wezens ook zelf het onderzoeksobject zijn van onze rede, en dat de menswetenschap de enige solide basis is voor elke overige wetenschap. Maar de kennis van die menswetenschap ligt in ervaring en waarneming; onderzoek naar de kracht en kwaliteit van de geest dient dus te gebeuren door middel van zorgvuldige, exacte experimenten. Want zo alleen kan men uiteindelijk te weten komen welke oorzaken aan de basis liggen van ons gedrag. Maar, zegt de sceptische Hume, elke hypothese die zich voordoet als een ultieme verklaring moet verworpen worden. Want enkel subjectieve ervaring kan aan de basis liggen van de verklaring van de mens. Die subjectieve ervaring doet de mens op middels zijn eigen, particuliere zintuigelijke waarnemingen van de wereld. Een dergelijke verklaring zal hoogstwaarschijnlijk nooit ultiem en universeel zijn.

In Humes filosofie staan een aantal onderscheidingen centraal. De meest centrale is de volgende. Hij stelt dat de mens twee verschillende soorten voorstellingen kent: indrukken en ideeën. Indrukken definieert hij als de voorstellingen die zich levendig voordoen en zich met grotere kracht aan de geest opdringen – hieronder plaatst Hume de sensaties, passies en gevoelens, in hun “eerste verschijning aan de ziel”. Ideeën, anderzijds, zijn de eerder vage beelden, alles behalve wat de zintuigen waarnemen en wat men bij dit waarnemen voelt.

Zulke indrukken en ideeën kunnen zowel enkelvoudig als samengesteld zijn, stelt Hume. Bij een simpele indruk kan men de ervaring niet verder opdelen, zodat men bijvoorbeeld een kleur, geur of smaak specifiek denkt. Een complexe indruk kan bijvoorbeeld een appel zijn, waaraan een bepaalde kleur, geur en smaak eigen is. Indrukken en ideeën lijken overeen te komen. Bijvoorbeeld, als ik mijn ogen sluit, kan ik me een idee vormen van de kamer waarin ik me bevind, overeenkomstig met de impressies die ik opdoe wanneer ik mijn ogen terug opendoe. Complexe impressies worden echter nooit integraal in ideeën verwerkt. Anderzijds worden de complexe ideeën ook soms door de verbeelding gevormd, en zijn dus niet steeds afkomstig van impressies.

Hume noemt de verbeelding de faculteit van de geest waar men de indrukken aantreft, ontdaan van hun levendigheid, zodat ze hun status van impressie verliezen maar zonder idee te worden. Daarmee contrasteert hij het geheugen als de faculteit waar indruk en idee samenvallen, aangezien ideeën slechts uit het geheugen tevoorschijn komen door middel van een indruk (geen zintuiglijke indruk maar een indruk van een idee; dit noemt Hume overigens een secundaire indruk, wat op haar beurt weer aanleiding geeft tot een idee, en mogelijk tertiaire indruk wordt, en zo verder, tot in het oneindige).

Soms stelt de mens dus dingen samen die in werkelijkheid enkelvoudig zijn. Zo ontstaan valse ideeën, ideeën die niet bestaan in de natuur. Op deze manier wil Hume bij al onze ideeën onderzoeken of ze niet ‘vals’ zijn. Ook legt Hume uit dat ons bewustzijn zelf geen ideeën verzint, het bewustzijn kan alleen ‘knippen en plakken’ aan de enkelvoudige indrukken die het binnen heeft gekregen.

Persoonsidentiteit

Volgens Hume klopt onze voorstelling van een ik of een onveranderlijke persoonlijkheidskern ook niet. De ik-voorstelling die wij hebben is eigenlijk een opeenvolging van enkelvoudige indrukken die helemaal niet op één moment zijn binnengekomen. Humes argument om het bestaan van zo’n “metafysisch ego” te ontkennen berust vooral op het gegeven dat, als een mens aan introspectie doet, hij wel vele zaken vindt zoals gevoelens en herinneringen, maar niets wat lijkt op zo’n ultiem “ik”.

Religieuze opvattingen

Hume was een agnosticus en sloot dus niet uit dat er een God bestond. In zijn An Enquiry Concerning Human Understanding analyseert hij de voorstelling van God als perfect wezen. Hij stelt dat de “orde van de natuur” het meest toonaangevende argument is dat door gelovigen wordt gebruikt om het bestaan van God te bewijzen. Hume trekt het bestaan van God niet in twijfel, maar hij gebruikt het argument om aan te tonen dat men niet zeker kan zijn dat God absoluut goed en vergevingsgezind is. Het enige bewijs dat men heeft van God is het bestaan van de wereld, en in de wereld is het kwade en de chaos aanwezig. En omdat we het bestaan van God enkel als oorzaak van de wereld kennen, mogen er geen kwaliteiten aan God gegeven worden die niet nodig waren om de wereld te scheppen. We kennen de oorzaak enkel door zijn gevolg, en dus mag de oorzaak enkel gezien worden met de attributen die het mogelijk maken om het gevolg te produceren. Hume zegt niet dat God niet perfect is, maar hij stelt dat die bewering enkel speculatief is en nooit bewezen kan worden. Omdat de taak van een filosoof volgens de auteur het oogsten van de rede is, moet er door hen geen belang geschonken worden aan het geloof in een perfecte God of het paradijs. In een ander werk Gesprekken over Natuurlijke Religie toont hij zich als een ware scepticus onder het personage Philo. Philo beargumenteert dat de ontwerp-hypothese steunt op slecht redeneren (het analogie-argument) zowel als op slecht geloof (het antropomorfisme).

Politieke ideologie

Velen beschouwen David Hume als een van de eerste filosofen van het conservatisme, naast de founding fathers van het conservatisme, Edmund Burke en Alexis de Tocqueville, anderen zien een genuanceerde ideologie in Humes filosofie, en zien een combinatie van klassiek-liberalisme, waar hij een aartsvader van zou zijn, en een traditioneel conservatisme.