laatste wijziging: 19-05-2018

565 1712-1778 Rousseau

BRONNEN:

Jean-Jacques Rousseau was een baanbrekend filosoof (empirist) en schrijver. Hij heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op de literatuur, pedagogiek en politiek. Rousseau groeide uit tot de leidende Franse filosoof van de Verlichting en de vader van de romantische beweging in de continentale filosofie.

"De mens wordt vrij geboren, maar overal leeft hij geketend".

Met deze beroemde zin opent Rousseau zijn Le contrat social. Dit werk wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als een blauwdruk voor totalitarisme, maar het benadrukt juist het verband tussen vrijheid en wet en vrijheid en rechtvaardigheid. De heerser, onderstreept Rousseau, is de vertegenwoordiger van het volk en niet de meester ervan, maar zijn doctrine van een abstracte algemene wil lijkt een vrijbrief voor de tirannie van de meerderheid over minderheden.

Rousseau waardeert weliswaar het democratische proces, maar hij combineert dat met een plicht voor elke burger van een samenleving om te gehoorzamen aan wat het hogere belang van de staat is, waar-mee hij dus het idee van individuele rechten ondermijnt. Rousseau benadrukt dan ook dat het idee van individuele rechten expliciet moet worden opgegeven. De algemene wil, zo zegt Rousseau, is de wil van allen gericht op de eigen gemeenschappelijke belangen en staat in tegenstelling tot “de wil van allen“, die niets anders is dan de optelsom van elke individuele, egoïstische wil. leder van ons plaatst zijn persoon en al zijn macht beschikbaar aan het opperbevel van de algemene wil en, in onze collectieve hoedanigheid, ontvangen we ieder lid als een ondeelbaar deel van het geheel: De algemene wil lijkt echter een kracht te genereren die groter is dan de som der delen.

Rousseau lijkt te suggereren dat de algemene wil de vorm krijgt van een persoonlijke wil die boven de leden van de samenleving staat die de wil macht geven. Het volk heeft de plicht te gehoorzamen, een bewering die wel geïnterpreteerd is als de instemming van Rousseau met het totalitarisme.