laatste wijziging: 25-04-2023

H 2 Hoe kon dit gebeuren

Bladzijde 55 tot en met 94


Hoe kon “dit” gebeuren?

In dit hoofdstuk gaan worden de oorzaken van deze verschijnselen bekeken en toegelicht.


 

.

55 de soldaten

25-04-2023 Hitler – Reclame: idee uit V.S.
25-04-2023 Mensen hadden een behoefte aan hoop
25-04-2023 Hitler houdt zich aan geen enkele afspraak :: “nou  en …. ”

.

56 Vier keizerrijken vallen uiteen

.

62 De overbodigen


.

64 Met andere woorden

Met een machtig wapen in de handen van totalitaire politici, dankzij het grondwettelijk onvermogen van de Europese natiestaten om de mensenrechten te garanderen van hen die nationaal gewaarborgde rechten kwijtgespeeld waren, konden de regeringen die zich aan vervolgingen te buiten gingen , hun waagschaal ook aan hun tegenstrevers opdringen.


.

68 Wat was de rol van de positie van de burger in die samenleving?

17-03-2023 Deze bovenstaande 3 zinnen zijn NU ook zeer relevant …..   De klasse BBB bestaat uit 10% boeren …. Een goed geframede stikstof ontkenning als nieuwe realiteit

.

69 En het parlement dan, functioneerde een democratie nog wel?

.

70 En de joodse burgers in Europa?

.

70 De elite, het gepeupel en de massa.

.

71 Waar bestond de massa destijds uit?

.

73 Middelen: de rol van geweld

.

73 En geweld werd wet

[…] Deze waarin zelf ging van mens en wet lijkt een einde te maken aan de kloof tussen legaliteit en rechtvaardigheid, die de rechtsfilosofie van oudsher heeft gekweld […]

[…] Het totalitarisme interpreteert alle wetten als bewegingswetten. Wanneer de nazi ’s spraken over de wet van de natuur, of wanneer de bolsjewisten spreken over de wet van de geschiedenis , bedoelen ze daarmee niet langer de stabiliserende bron van het gezag voor de handelingen van sterfelijke mensen, zowel de natuur als de geschiedenis zijn zelf bewegingen […]

In deze ideologieën veranderden de term “ wet “ van betekenis: de wet drukte niet langer het stabiele kader uit waarin menselijke handelingen en bewegingen kunnen plaatsvinden, maar werd de uitdrukking van de beweging zelf


[…] Terreur verwerpt de wet van de beweging. Haar voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de kracht van de natuur of van de geschiedenis vrijelijk door de mensheid heen kan razen , ongehinderd door welke spontane menselijke handeling ook […]

[…] schuld en onschuld worden zinloze noties. en “schuldig“ is al wie in de weg staat van het natuurlijke of historische proces, dat al geoordeeld heeft over “ inferieure rassen “, over individuen die niet  “levensvatbaar “ zijn, over  “uitstervende klassen en decadente volkeren“. De terreur voert deze vonnissen uit […]

totalitarisme Arend bladzijden 327

.

76 De façade werking van de gelaagdheid

.

78 Hypocrisie en dubbele moraal

.

79 Welke middelen buiten de nazi ’s hebben de beweging nog meer?

.

80 Hoe werkte het vertekenen van de waarheid en het maken van de leugen tot waarheid door?


.

**** Welke factoren speelden op de achtergrond mee?

.

81 De wereld van de mensen was kleiner dan nu

.

82 De opkomst van bet instrumenteel denken

.

84  “Alles staat vast” telt niet meer

[…] De enorme intellectuele veranderingen die zich in het midden van de vorige eeuw voltrokken, bestond erin dat men weigerde dingen te zien of te aanvaarden “zoals ze zijn” en dat men alles consistent interpreteerde als alleen maar een fase van een of andere ontwikkeling. Of men nu de natuur dan wel de geschiedenis zag als drijvende kracht van deze ontwikkeling, is relatief onbelangrijk […]

.

85 Gelijkheid als ideaal

25-04-2023  Het gevoel dat menselijke levens “gemaakt / gekweekt” kunnen worden
25-04-2023 De mens als “soort” werd de “ideale” mens

.

86 Uitschakeling van het proces van waaruit wij handelen

.

87 Ideologie komt dan in plaats van een handelingsprincipe

.

89 Is er iemand die dit hele proces van het ontstaan

en het laten voortduren van het totalitairisme heeft bedacht?

.

91 Inwijdingsrituelen en beduchtheid voor geheime terreurorganisaties

.

92 Fatalisme en uniciteit.

.

93 De echte helden